Laudetur

Temu, kto nie wie, do jakiego portu zmierza, ka?dy wiatr jest niepomy?lny.

Prawdziwy pocz?tek

M?dro?? jest wspania?a i niewi?dn?ca: ci ?atwo j? dostrzeg?, którzy j? mi?uj?,
i ci j? znajd?, którzy jej szukaj?.

Pocz?tkiem jej najprawdziwszym - pragnienie nauki, a staranie o nauk? - to mi?o??,
mi?o?? za? - to przestrzeganie jej praw,
a poszanowanie praw to r?kojmia nie?miertelno?ci,
a nie?miertelno?? przybli?a do Boga.

Tak wi?c pragnienie M?dro?ci wiedzie do królestwa.
Zatem je?li wam mi?e trony i ber?a, o w?adcy ludów,
czcijcie M?dro??, by?cie królowali na wieki.

Motto

Pos?uchajce wi?c, wy, co w?adz? sprawujecie i wy s?dziowie, zrozumcie, nak?o?cie ucha, wy, co nad wieloma panuj?cie, bo od Pana otrzymali?cie w?adz?, tylko od Najwy?szego ona pochodzi.
B?d?cie prawi, sk?o?cie si? ku m?dro?ci...

Dobrze Poznane S?owa

Cho? nie mo?na mie? pewno?ci na drodze przesz?o?ci, to jej pozosta?o?ci s? nie wyczerpywalne.

Rafa? Wielki Dekret

 Rafal's Web Domains  RWD 

 Rafal's World Declaration  RWD 

 Rafal's Web Design  RWD 

 Rafal's Web Deweloper  RWD 

 RWD  Rafa? Wolno?? i Demokracja 

 RWD  Rafa? Wyzwania Demokracji 

 RWD  Rafa? Wp?ywy i Dominacja 

 RWD  Rafa? Wspieranie Drugich 

 RWD  Rafa? Wiara i Duchowo?? 

 RWD  Rafa? Wspólne Dobro 

 RWD  Rafa? Wspólne Dziedzictwo 

 RWD  Rafa? W?a?ciwie Dok?d 

 RWD  Rafa? W?a?ciwie i Dowolnie 

 RWD  Rafa? Wielcy Duchowni 

 RWD  Rafa? Wielki Dostatek 

 RWD  Rafa? Wbrew Demokracji 

 RWD  Rafa? Wbrew Dyrektywom 

 RWD  Rafa? Wielka Dwunastka 

 RWD  Rafa? W?tpliwy Dualizm 

 RWD  Rafa? Wielka Destabilizacja 

 RWD  Rafa? Werdykty Demokracji 

 RWD  Rafa? Weso?e Denuncjacje 

 RWD  Rafa? Wspania?a Dobroczynno?? 

 RWD  Rafa? Wielomówny Demokrata 

 RWD  Rafa? Wielomówny Dylemat 

 RWD  Rafa? Weso?e Dziwaki 

 RWD  Rafa? Werdykty Ducha 

 RWD  Rafa? Wielowiekowe Decyzje 

 RWD  Rafa? Wieczna Droga 

 RWD  Rafa? Wielowiekowe D??enia 

 RWD  Rafa? Wielostronna Dyplomacja 

 RWD  Rafa? Wielostronne Dowody 

 RWD  Rafa? Wielki Dom 

 RWD  Rafa? Wizytówki Demokracji 

 RWD  Rafa? Wizytówka Dobrobytu 

 RWD  Rafa? Wizytówki Dni 

 RWD  Rafa? Wspó?czesny Dynamizm 

 RWD  Rafa? Wspólny Dynamizm 

 RWD  Rafa? Wspó?czesny Dryft 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dyktatorzy 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dooko?a 

 RWD  Rafa? Wielka Dzia?alno?? 

 RWD  Rafa? Wiadomo?ci Dnia 

 RWD  Rafa? Wszyscy Duchowni 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dotychczasowi 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dobrzy 

 RWD  Rafa? Wszyscy Decyduj?cy 

 RWD  Rafa? Wszyscy Doskonali 

 RWD  Rafa? Wszech?wiat Dzi? 

 RWD  Rafa? Wolontariat Doczesny 

 RWD  Rafa? Wspó?cze?nie Dzielni 

 RWD  Rafa? Wielka Dziesi?tka 

 RWD  Rafa? Werdykty Duchowno?ci 

 RWD  Rafa? Weryfikowalne Decyzje 

 RWD  Rafa? Wasz Duch 

 RWD  Rafa? Wa?ne Dogmaty 

 RWD  Rafa? Wielki Dekret 

 RWD  Rafa? Wspólne Donosy 

 RWD  Rafa? Wieczne Dochody 

 RWD  Rafa? Wiedza i Dobytek 

 RWD  Rafa? Wersje Dopisane 

 RWD  Rafa? Wspólny Dobrobyt 

 RWD  Rafa? W?tpliwy Dogmat 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Dodatki 

 RWD  Rafa? Warto?ciowy Dochód 

 RWD  Rafa? Wa?ny Dodatek 

 RWD  Rafa? Wci?? Dopisywane 

 RWD  Rafa? Wa?ne Dopiski 

 RWD  Rafa? Wbrew Dojrza?o?ci 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Domys?y 

 RWD  Rafa? Wprost i Dooko?a 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Dochody 

 RWD  Rafa? Wa?ne Dokumenty 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Dewizy 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Dobro 

 RWD  Rafa? Werdykty Dzielno?ci 

 RWD  Rafa? W?tpliwe Decyzje 

 RWD  Rafa? Wieczny D?ug 

 RWD  Rafa? Wa?ne Dyscypliny 

 RWD  Rafa? Wszyscy Drogocenni 

 RWD  Rafa? Wspania?e Diety 

 RWD  Rafa? Warunki Dobrobytu 

 RWD  Rafa? Wielomówny Dzionek 

 RWD  Rafa? Wierzenia Dyplomatów 

 RWD  Rafa? Wi?cej Dyskusji 

 RWD  Rafa? Wi?kszo?? Dnia 

 RWD  Rafa? Wielomówne Dodatki 

 RWD  Rafa? Wieczna Demokracja 

 RWD  Rafa? Wierzenia Doros?ych 

 RWD  Rafa? Wi?cej Debat 

 RWD  Rafa? Witryny Duszpasterskie 

 RWD  Rafa? Wielomówna Diagnoza 

 RWD  Rafa? Wielomówna Dewiza 

 RWD  Rafa? Witryny Dietetyczne 

 RWD  Rafa? Wspó?czesny Dualizm 

 RWD  Rafa? Wspó?czesna Dwulicowo?? 

 RWD  Rafa? Wspó?czesne Dylematy 

 RWD  Rafa? Wspó?czesny Demokratyzm 

 RWD  Rafa? Wspó?czesne Demokracje 

 RWD  Rafa? Wspó?czesne Drogowskazy 

 RWD  Rafa? Wielkie Drogowskazy 

 RWD  Rafa? Wnikliwe Dementi 

 RWD  Rafa? Wszystkie Drogowskazy 

 RWD  Rafa? Wielka Destrukcja 

 RWD  Rafa? Wasze Drogowskazy 

 RWD  Rafa? Wasze Dokonania 

 RWD  Rafa? Wielki Dekalog 

 RWD  Rafa? Wielkie Decyzje 

 RWD  Rafa? Wielko?? i Daremno?? 

 RWD  Rafa? Wprzód i Donik?d 

 RWD  Rafa? Wiedza i Dyskusja 

 RWD  Rafa? Wi?cej Dzia?a? 

 RWD  Rafa? Wirtualna Droga 

 RWD  Rafa? Warto?ciowe Dociekania 

 RWD  Rafa? Wa?ny Dodatek 

 RWD  Rafa? Wa?ny D?ug 

 RWD  Rafa? Wirtualny Dzie? 

 RWD  Rafa? Wsparcie i Dotacje 

 RWD  Rafa? Wasze Dzi? 

 RWD  Rafa? Walczmy Dzi? 

 RWD  Rafa? Wyzwania Dnia 

 RWD  Rafa? Wielomówna Dzi?kczynno?? 

 RWD  Rafa? Wa?ne Decyzje 

 RWD  Rafa? Wbrew Duchowi 

 RWD  Rafa? Wa?na Dieta 

 RWD  Rafa? Warto?ci Demokracji 

 RWD  Rafa? Warto?ciowi Doradcy 

 RWD  Rafa? Wdzi?czny Dialog 

 RWD  Rafa? Wiecznie Dumni 

 RWD  Rafa? W?tpliwa Duma 

 RWD  Rafa? Wielkie Dylematy 

 RWD  Rafa? Wa?na Dyskusja 

 RWD  Rafa? Wasza Dyskusja 

 RWD  Rafa? Warunki Duchowo?ci 

 RWD  Rafa? W?asnor?czna Doczesno?? 

 RWD  Rafa? Wra?liwa Doczesno?? 

 RWD  Rafa? Wnioski Dwuznaczne 

 RWD  Rafa? Wnioski Domy?lne 

 RWD  Rafa? Wnioski Duszpasterzy 

 RWD  Rafa? W?asnor?czna Demokracja 

 RWD  Rafa? Wspó?czesny Dogmat 

 RWD  Rafa? W?asnor?czne Dementi 

 RWD  Rafa? Weryfikowalne Diagnozy 

 RWD  Rafa? Wy?szo?? Doskona?ych 

 RWD  Rafa? Wy?sze Dobro 

 RWD  Rafa? Wy?sze Decyzje 

 RWD  Rafa? Wy?sze Dogmaty 

 RWD  Rafa? Wywy?szmy Dekalog 

 RWD  Rafa? Wy?szo?? Ducha 

 RWD  Rafa? Wy?szo?? Demokracji 

 RWD  Rafa? Wyzwania Dzi? 

 RWD  Rafa? Wyzwania Doczesne 

 RWD  Rafa? Wyzwania Demokracji 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dzisiejsi 

 RWD  Rafa? Wszyscy Dzielni 

 RWD  Rafa? Wielko?? Demokracji 

 RWD  Rafa? Werdykty Dnia 

 RWD  Rafa? Weso?y Dar 

 RWD  Rafa? Wieczna Dyskusja 

 RWD  Rafa? Wielka Debata 

 RWD  Rafa? Wspania?e Dekady 

 RWD  Rafa? Wspólny Dryft 

 RWD  Rafa? W?drownik i Droga 


Rafa? Wyszukiwarka Domen